Zásady ochrany osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů týkající se našich webových stránek a jiných on-line prezentací

I. Obecně

1. Správce údajů

V rámci naší společnostibereme velmi vážně ochranu Vašich osobních údajů a dodržujeme právní závazky, které slouží k jejich ochraně. Právní ustanovení vyžadují při zpracování osobních údajů především úplnou transparentnost. Pouze v případě, že Vy jako subjekt údajů budete vnímat, že je zpracování Vašich osobních údajů transparentní a pro Vás přijatelné, lze mít za to, že jste dostatečně informováni o záměru, účelu a rozsahu zpracování. Tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) podrobně vysvětlují, které osobní údaje zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky případně jiné dílčí stránky, na něž naše webové stránky odkazují nebo naše on-line prezentace na sociálních sítích.

Správcem Vašich osobních údajů odpovědným za zpracování ve smyslu regulatorních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, především obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, je:
Jiří Rulík
Čáslavská 1252
Chrudim-Markovice
537 01

dále označován jen jako „Správce“ nebo „my“

Vezměte prosím na vědomí, že na základě Vaší interakce (kliknutí) Vás mohou odkazy na našich webových stránkách přesměrovat na jiné webové stránky a sociální sítě, jejímiž provozovateli nejsme my, ale třetí strany. Tyto odkazy jsou jasně označené nebo jsou viditelné podle změny adresního řádku ve Vašem prohlížeči. Nejsme odpovědní za dodržování platných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji provozovateli těchto webových stránek a sociálních sítí třetích stran.

2. Definice

2.1 Podle nařízení GDPR

Pro účely těchto Zásad používáme pojmy z právního názvosloví obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR). Konkrétní definice dle čl. 4 GDPR jsou dostupné na webových stránkách (např. na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 ).

2.2 Soubory cookies

Soubory cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači, telefonu nebo jiném zařízení, prostřednictvím kterého na naše webové stránky přistupujete a načítají se z něj. Obsahují kombinaci písmen a obrázků a umožňují nám např. rozpoznání Vás jako uživatele a Vašich platných nastavení, když se na naše webové stránky vracíte; rovněž umožňují, Vaše trvalé přihlášení k zákaznickému účtu, a dále slouží ke statistické analýze uživatelského chování.

2.3 Kategorie údajů

Pokud v těchto Zásadách odkazujeme na kategorie údajů, které zpracováváme, máme za to, že zahrnují především následující údaje: Základní údaje (např. jméno, adresa, datum narození), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní čísla, služby zasílání zpráv), údaje o obsahu (např. textové položky, fotografie, videa, obsah dokumentů/souborů), smluvní údaje (např. předmět smlouvy, podmínky, zákaznické kategorie), platební údaje (např. bankovní údaje, historie plateb, používání jiných poskytovatelů platebních služeb), údaje o využívání (např. podrobnosti o průběhu Vaší návštěvy našich webových stránek, využívání konkrétního obsahu, dobách přístupu) a údaje o připojení (např. údaje o koncovém zařízení, IP adresy, adresa URL odkazujícího serveru).

3. Informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme vždy pouze v nezbytném rozsahu a na základě odpovídajícího právního základu dle GDPR. Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v konkrétních případech popsaných níže. Vaše osobní údaje jsou chráněny vhodnými technickými a organizačními opatřeními (např. pseudonymizací, šifrováním).

Kromě případů, kdy jsme ze zákona povinni uchovávat nebo předávat osobní údaje třetím stranám (zejména orgánům činným v trestním řízení), naše rozhodnutí, které osobní údaje zpracováváme a v jaké míře je můžeme v určitých případech zpřístupnit dalším subjektům, závisí především na funkcích webových stránek, které používáte.

4. Délka uchovávání

K vymazání osobních údajů dojde, jakmile bude naplněn účel zpracování nebo pokud účel zpracování zanikne, či jakmile uplyne stanovená doba zpracování. V případě, že používáme soubory cookies, jež nejsou nezbytné pro zpřístupnění Vámi požadované služby, informujeme Vás o době zpracování těchto cookies v závěru těchto zásad zpracování osobních údajů.

5. Automatizované individuální rozhodováním včetně profilování

K automatizovanému individuálnímu rozhodování ani k profilování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 22 odst. 1, 4 GDPR nedochází.

6. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo:
  • na informace o osobních údajích zpracovávaných o Vás dle čl. 15 GDPR;
  • na opravu nesprávných a nekompletních osobních údajů dle čl. 16 GDPR;
  • na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
  • na omezení zpracování, článek 18 GDPR;
  • na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR, a
  • na podání námitky proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby dle čl. 21 GDPR.
Máte také právo podat stížnost orgánu dohledu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111

www.uoou.cz

7. Oznamovací povinnosti správce údajů

V případě, že uplatníte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo právo na omezení zpracování prováděné v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 GDPR, informujeme o tom každého příjemce, kterému byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud nás o to požádáte, budeme Vás o těchto příjemcích informovat.

8. Povinnost poskytnout osobní údaje

V případě, že to nestanoví následující oddíly II. a III. těchto Zásad, nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout.
V případě, že jsou osobní údaje nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, není bez poskytnutí Vašich osobních údajů plnění nebo uzavření smlouvy možné.

Vezměte prosím na vědomí, že v určitých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud nám souhlas neudělíte a Vaše osobní údaje v požadovaném rozsahu nám neposkytnete, je možné, že nebudete mít možnost využívat naše webové stránky v plném rozsahu.

9. Právo vznést námitku a právo na odvolání souhlasu

Máte právo kdykoliv z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas, který jste nám poskytli. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nijak neovlivňuje zákonnost zpracování, které bylo realizováno na základě Vašeho souhlasu před tímto odvoláním. To znamená, že odvolání má účinek pouze u zpracování zamýšleného, k němuž má dojít v době po odvolání. Pokud souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvoláte a neexistuje žádný jiný právní základ, který by odůvodňoval další zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni podle čl. 17 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného prodlení ukončit.

V případě, že proti zpracování Vašich osobních údajů vznesete námitku, zpracování ukončíme, pokud nám další zpracování neukládá zákon (např. o účetnictví). Pokud Vaše námitka bude směřovat proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, zpracování ukončíme bez zbytečného prodlení.

Námitku proti zpracování nebo odvolání Vašeho souhlasu se zpracování osobních údajů můžete realizovat prostřednictvím oznámením, které zašlete na naši poštovní adresu nebo e-mailem:

II. Zpracování osobních údajů v případě, že navštívíte naše webové stránky

Používání našich webových stránek a jejich funkcí obecně vyžaduje zpracování některých osobních údajů.

Používání webových stránek pro informační účely

Účel zpracování: Pokud naše webové stránky navštívíte a využíváte je pouze pro informační účely, což znamená bez využívání nadstavbových prvků nebo funkcionalit, jako je např. kontaktní formulář nebo moduly sociálních sítí, automaticky shromažďujeme Vaše osobní údaje pouze pro to, abychom zajistili funkčnost a optimalizaci webových stránek a bezpečnost našich informačních systémů.

Právní základ:
l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Kategorie údajů: údaje o připojení

Příjemce údajů: poskytovatel IT služeb

Zamýšlené předání do třetích zemí: Nemáme v úmyslu předávat údaje do třetích zemí

Uchováváme na základě Vašeho souhlasu informace na vašem koncovém zařízení nebo tyto informace načítáme? NE

Seznam zpracovatelů osobních údajů

Petr Zitko, IČ 601 07 367 – tvorba stránek a eshopu, uchování, ochrana a správa dat, služby e-mailingu a přímého marketingu
THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov. IČ 267 47 359 – poskytování služeb webhostingu


IV. Informace o souborech cookies, které používáme

Názvy a dobu trvání souborů cookies, které využívají výše uvedené nadstavbové moduly a služby – pokud jste poskytli souhlas s používáním souborů cookies – najdete v Nastavení ochrany soukromí ve spodní části stránek - klinutím obnovíte zobrazení takzvané cookie lišty

Přístup k souboru cookie je obecně možný pouze z internetové adresy, ze které byl soubor cookie nastaven. To znamená, že nemáme přístup k souborům cookies zapojených poskytovatelů (viz výše). Tito poskytovatelé zase nemají přístup k našim souborům cookies. Třetí strany nemají přístup k našim souborům cookies ani k souborům cookies zapojených poskytovatelů. Třetí strany mohou získat přístup k souborům cookies pouze pomocí technických útoků, které nemůžeme kontrolovat a za něž neneseme odpovědnost.
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

V případě zájmu nebo dotazu nás kontaktujte nebo se ihned stavte v naší prodejně. Od 30.8.2022 nás najdete v nové prodejně, 140 metrů směrem na Čáslav od původní prodejny.

Adresa:

Čáslavská 1514
537 01 Chrudim

Odesílám
Váš dotaz byl odeslán. Děkujeme.